Poslaine

"Naším poslaním je poskytovať pomoc maďarským podnikateľským subjektom a samosprávam pri využívaní možností vyplývajúcich z členstva v Európskej únii, a tak prispievali k plnohodnotnému uplatneniu našej domoviny v rámci Európy.”

Náš cieľ

"Úspech našich klientov je zároveň kľúčom úspešnosti našej spoločnosti."

Veríme, že aj možnosti poskytované prostredníctvom grantov Európskej únie vo veľkej miere prispievajú k rozvoju konkurencieschopného podnikania. Naším cieľom je, aby sme klientom poskytovali pomoc pri maximálnom využívaní týchto možností.  

V máji roku 2004 sa podnikateľským subjektom a neziskovým organizáciám nášho štátu otvorila možnosť využívania finančných zdrojov z Európskej únie. K získavaniu financií z rozvojových programov Európskej únie je potrebné, aby podnikateľské subjekty preukázali svoju odbornú pripravenosť a konkurencieschopnosť. V prípade, ak počítajú s financovaním zo Štrukturálnych fondov je potrebné dosiahnuť aj súlad s Národným plánom rozvoja  (Nemzeti Fejlesztési Terv), s Plánom rozvoja Nové Maďarsko (Új Magyarország Fejlesztési Terv) ako aj s cieľmi Operačných programov.

Premena našich klientov na úspešných recipientov grantov je dôležitosťou súčasťou procesu európskej integrácie. Optimálne získavanie finančných zdrojov z Európskej únie je možné dosahovať len spoluprácou, spojenými silami, spoločným myslením a plánovaním.

Ak sú preukázateľne k dispozícii vhodné zdroje (kapitál, personálne zdroje, infraštruktúra) a došlo k vypracovaniu konkrétneho, dobre konštruovaného projektu, naskytá sa možnosť získania grantu zo zdrojov Európskej únie. Konštrukcia projektov musí byť opodstatnená z finančného, ekonomického, spoločenského hľadiska i z hľadiska vplyvu na prostredie. V záujme toho je potrebné v priebehu vypracovávania projektu urobiť zadosť celému radu formálnych i obsahových požiadaviek.  

Našou najdôležitejšou úlohou je, aby domáce podnikateľské subjekty získavali prostredníctvom balíka komplexných služieb poskytovaných našou spoločnosťou  kvalitné poradenstvo spočívajúce na pevných odborných základoch, ktoré rozsiahlo a meritórne napomáha dymanike ich rozvoja.