Manažment projektov EÚ

Službu doporučujeme tým klientom, ktorí už obdržali od Riadiaceho orgánu (Irányító Hatóság) oznámenie, že podaná žiadosť o poskytnutie grantu bola vyhodnotená ako úspešná, sú teda oprávnení na čerpanie dotácie. Poskytovanie údajov o čerpaní dotácie a spracovávanie priebežných správ často kladie veľké nároky na administráciu, ich zanedbanie alebo neúplné spracovanie môže mať za následok sankčné postupy. Naši odborníci zaručujú prípravu, zostavenie povinných správ v súlade s požiadavkami EÚ, a tým oslobodzujú nositeľa projektu od tejto úlohy.

Poskytované služby:

  • V prípade získania dotácie koordinácia úloh súvisiacich s uzavretím zmluvy o poskytnutí dotácie (zostavenie potrebnej dokumentácie)
  • Spracovanie priebežných správ, oznámení o postupe implementácie projektu
  • Zabezpečenie administrácie a procesov súvisiacich s prípadnými zmenami, zastupovanie Splmocnenca pri rokovaniach s Riadiacim orgánom (Irányító Hatóság)
  • Komplexné zabezpečenie administrácie projektu (vyúčtovanie, zmluvy, záverečná sumarizácia)